nariz

nariz en chino

nariz
español traducción al español
鼻子
Bízi
chino traducción al chino