coriza

coriza en chino

coriza
español traducción al español
鼻炎
Bíyán
chino traducción al chino